İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

Mnf Grup Osgb İş Sağlığı ve Güvenliği olarak sizlere İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri​ sağlamaktayız.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri​

RİSK ANALİZİ

İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp risklerin derecelendirilip, öncelik sırasıyla değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

 1. Risk Değerlendirmesi Ekibinin Oluşturulması

Risk değerlendirmesine başlamadan önce, işyerindeki çalışanlardan bir ekip oluşturmalıdır. Bu ekip risk değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmelidir. İşyerinde oluşturulacak risk değerlendirmesi ekip üyeleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

 • İşveren Veya Vekili,
 • İşyerinde Sağlık Ve Güvenlik Hizmetini Yürüten Iş Güvenliği Uzmanları Ile Işyeri Hekimleri,
 • İşyerindeki Çalışan Temsilcileri,
 • İşyerindeki Destek Elemanları,
 • İşyerindeki Bütün Birimleri Temsil Edecek Şekilde Belirlenen Ve Işyerinde Yürütülen Çalışmalar, Mevcut Veya Muhtemel Tehlike Kaynakları Ile Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışanlar.

Risk analizi çalışmalarının işverenler açısından faydaları nedir?

 1. Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
 2. Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
 3. Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
 4. İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
 5. Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
 6. Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.

ACİL DURUM PLANLANMASI

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

İşletme içinden veya dışından gelebilecek tehlikelerden kaynaklanabilecek kaza, yangın, patlamalar, biyolojik ve kimyasal yayılımlar, doğal afetler gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar karşısında; çalışanların, işletmenin, işin ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla alınacak önlemler ve yapılacak eylemlere Acil Durum Planı denir.

Acil Durum Planı; kanuni zorunlulukları, ekipleri, görevlendirmeleri, planlamayı, organizasyonu, iletişimi, haberleşmeyi, gerekli ekipmanları, güvenli bölge eğitimleri, tatbikatları, kontrolü, denetimi ve tüm aşamaların dokümantasyonunu kapsar.

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

 • Olması Muhtemel Acil Durumları Değerlendirerek,
 • Çalışanları Ve Çalışma Çevresini Etkileyebilecek Tüm Olası Acil Durumları Belirleyerek,
 • Meydana Gelebilecek Acil Durumların Etkilerini Önleyici Ve Sınırlayıcı Tedbirler Alarak,
 • Acil Durumların Olumsuz Etkilerinden Korunmak Için Gerekli Ölçümleri Ve Değerlendirmeleri Yaparak,
 • Koruma, Kurtarma, Söndürme Ve Ilkyardım Konularında Işyerinin Durumuna Göre, Çalışanlara Eğitim Verilerek,
 • Acil Durumlara Hazırlanmak Maksadıyla Tatbikatlar Yaparak,

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

 

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Patlamadan Korunma Dokümanı Neden Hazırlanmalıdır?

Patlayıcı ortam oluşabilecek işyerlerinde alınması gereken önlemler, hazırlanacak patlamadan korunma dokümanında ayrıntılı olarak belirtilir. Bu belirtilen hususlara uygun şekilde tedbirlerin alınması, bu patlama riski taşıyan ortamlardaki çalışanların sağlık ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Hazırlanacak dokümanda; söz konusu işyerinde patlayıcı bir ortamın oluşma riski değerlendirilir, işyerindeki birimlerin tehlikeli bölge sınıflandırması belirlenir, ilgili bölgelerde kullanılması gereken ekipmanın ATEX yönetmeliğine göre grup – kategori tanımı yapılır, alınması gereken teknik – organizasyonel önlemler tanımlanır ve tespit edilen uygunsuzluklar, tavsiyeler ile beraber ifade edilir. Patlamadan korunma dokümanı tesisin, dokümanın hazırlandığı andaki resmini çeker ve bir rehber niteliği taşır. Alınması gereken tedbirler konusunda işletmeyi bilgilendirir ve yol gösterir.

Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği Nedir?

 • Patlamadan Korunma Dokümanında Yer Alacak Bilgiler Ana Başlıklarıyla Şöyledir:
 • Tesis Ve Tesisteki Prosesin Tanımı
 • Proseslerde Işlem Gören Maddelerin Patlayıcılık Karakteristiği
 • Patlayıcı Bir Atmosferin Oluşabilme Şansı
 • Tehlikeli Bölge Sınıflandırması Ve Bu Sınıflandırma Için Yapılan Hesaplar
 • Muhtemel Tutuşturucu Kaynaklarınn Tespiti
 • Tehlikeli Bölgelere Göre Tesiste Kullanılması Gereken Ekipman Seçimi
 • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
 • Tesiste Patlama Riskine Karşı Alınması Gereken Önleyici Ve Koruyucu Önlemler
 • Tesiste Patlama Riskine Karşı Alınması Gereken Organizasyonel Ve Teknik Önlemler

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

Yapı üretimi sürecinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirlenip bunların noksansız ve bilinçli bir şekilde uygulanması için, bu konuda nelerin ne zaman ve nasıl yapılacağının önceden belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle, daha inşaata başlanmadan önce bu konuda ayrıntılı bir planlamanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca böyle bir planlama çalışmasının yapılması, işverenin isteğine de bırakılmamış olup yayımlanmış bulunan “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” nde, inşaatına başlanılacak bir yapı henüz proje aşamasındayken sağlık ve güvenlik planının hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp ;

 • Çalışanların Toprak Altında Kalma, Yüksekten Düşme,
 • Kimyasal Ve Biyolojik Maddelerle Çalışmalarda,
 • Radyasyon Içeren Çalışmalarda,
 • Yüksek Gerilim Hatları Yakınlarındaki Çalışmalarda,
 • Kuyu Yeraltı Kazıları Ve Tünel Işlerinde,
 • Patlayıcı Madde Kullanımı Gerektiren Işlerde,
 • Ağır Prefabrike Elemanlarının Montaj Ve Söküm Işlerinde Riskler Değerlendirilerek, Çalışanların Sağlık Ve Güvenliğini Korumayı Hedefleyen Kuralların Bulunduğu, Sağlık Ve Güvenlik Planı / Dokümanı Hazırlanır.
0 312 476 99 55